Stomatologia Dental Love Tychy – Wawro-Pampuszko

Polityka prywatności

INFORMACJA RODO DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej nazywane RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Wawro-Pampuszko, prowadząca działalność gospodarczą MAGDALENA WAWRO-PAMPUSZKO STOMATOLOGIA, ul. Nałkowskiej 10/66, 43-100 Tychy, NIP 5492279937,
 2. Dane kontaktowe administratora to: telefon: 734-426-595, e-mail : kontakt@dentallove.eu, adres ul. Nałkowskiej 10/66, 43-100 Tychy,
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe, w następujących celach:

– udzielania świadczeń medycznych i przekazania informacji o stanie zdrowia (art. 6 ust 1 litera b RODO, art. 9 ust 2 litera h RODO),

-realizacji umowy o świadczeniu usług medycznych w zakresie przypominania o wizytach, odwołania wizyt (art. 6 ust 1 litera b RODO),

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności względem organów państwa, w tym podatkowych (zakres danych określają odrębne przepisy), a także w celu realizacji obowiązków związanych z prowadzenie dokumentacji medycznej – art. 24 ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust 1 litera c RODO),

– związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, w celu przekazywania informacji o dostępnych u Administratora świadczeniach i usługach i możliwościach korzystania z nich, poinformowania o zmianach organizacyjnych, prowadzenie działań marketingu bezpośredniego związanych z własnymi usługami (art. 6 ust 1 litera f RODO – prawnie uzasadniony interes, art. 9 ust. 2 litera f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy ),

– jeżeli jednak prowadzenie działań marketingowych wiąże się z przesyłaniem ofert handlowych drogą elektroniczną lub używaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego), tj. gdy na wskazany przez Państwa adres e-mail lub nr telefonu przesyłane mogą być informacje marketingowe dotyczące działalności Administratora, to wówczas dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, określonych w formularzu zgody (art. 6 ust 1 litera a RODO). Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, a brak jej udzielenia skutkuje brakiem przesyłania ofert, informacji o usługach, promocjach drogą komunikacji elektronicznej i telefonu, brak zgody nie wpływa na realizację usług medycznych,

– dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane na podstawie osobnej zgody w celach każdorazowo wskazanych w formularzu zgody (art. 6 ust 1 litera a RODO). Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, a brak jej udzielenia nie wpływa na realizację usług medycznych,

 

 1. Podanie danych, o których mowa w pkt 5 a, jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla udzielenia świadczeń medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej. Nie podanie tych danych będzie skutkowało nie udzieleniem świadczeń medycznych lub ich znaczącym utrudnieniem. Podanie danych, o których mowa w pkt 5 b, jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia kontaktu z pacjentem, w szczególności przekazywania informacji dotyczących wizyt. Nie podanie tych danych uniemożliwi przekazywanie informacji o wizytach.
 2.  
 1. Dane jakie Administrator przetwarza w celu realizacji usługi medycznej i prowadzenia dokumentacji medycznej to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, płeć, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 2. Dane jakie Administrator przetwarza w celu kontaktowym i przekazywania informacji o wizytach to nr telefonu, e-mail,  
 3. Płatności dokonywane za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego rachunku bankowego dokonano zapłaty.
 1. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane,
 2. Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich,
 3. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być upoważnieniu pracownicy lub współpracownicy Administratora, osoby wykonujące zawód medyczny świadczące usługi we współpracy z Administratorem, dostawcy usług kadrowych, księgowych, IT, prawnych, organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także osoby upoważnione przez pacjenta na podstawie przepisów Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na warunkach w niej określonych. Dane w postaci zdjęć wizerunku mogą być udostępnione, jeżeli wyraziliście Państwo odpowiednią zgodę, także użytkownikom portali społecznościowych oraz w/w strony WWW wymienionych w konkretnym formularzu zgody na wykorzystanie tego wizerunku, a także portalom społecznościowych Facebook oraz Instagram w razie publikacji zdjęć na w/w portalach – zasady dotyczące przetwarzania danych przez te podmioty są zamieszczone na w/w portalach w politykach prywatności i innych regulaminach i dokumentach dotyczących przetwarzania danych (w tym, https://www.facebook.com/privacy/explanation). Serwisy te mogą przetwarzać dane automatycznie, profilować oraz przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. Dane Osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu   niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. 

Natomiast pozostałe dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a nadto przez czas, na który przepisy prawa, w tym podatkowe, rachunkowe i ubezpieczeniowe mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, jak również do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Państwa, w zależności co nastąpi później. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu, jeżeli nie ma zastosowania czas przechowywania określony wyżej lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu. 

 1. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma następujące prawa:

– do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 

– ich sprostowania,

– usunięcia (na warunkach określonych w art. 17 RODO),

– ograniczenia przetwarzania,

– prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na warunkach określonych w art. 21 RODO), 

– do przenoszenia danych,

– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie  zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Ułatwienia dla pacjentów dental love Stomatologia tychy

Bezbolesne Leczenie, stomatolog dentysta tychy

Bezbolesne leczenie

Parking, stomatolog dentysta tychy

Parking w odległości 50 m

Wi-Fi, stomatolog dentysta tychy

Bezpłatne Wi-Fi

Mikroskop stomatologiczny, stomatolog dentysta tychy

Mikroskop stomatologiczny

Kawa, stomatolog dentysta tychy

Kawa i herbata

Kącik dla dzieci, stomatolog dentysta tychy

Kącik dla dzieci

Klimatyzacja

Klimatyzacja

Ładowarki

Bezbolesne leczenie

Światło dzienne

Światło dzienne

Wygodna poczekalnia

Wygodna poczekalnia

Płatności kartą

Płatności kartą

Czasopisma i książki

Czasopisma i książki

Gabinet dla dzieci

Gabinet dla dzieci

Autoklaw do końcówek

Autoklaw do końcówek

Kamera wewnątrzustna

Kamera wewnątrzustna

Wektor Paro

Wektor Paro