Stomatologia Dental Love Tychy – Wawro-Pampuszko

Cennik

Oto nasz cennik. Zapraszamy. To cennik.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą pod nazwą Dentallove Stomatologia Wawro-Pampuszko

 

I. Część ogólna: 

                    1.        Magdalena Wawro-Pampuszko Stomatologia jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej. 

        Wpisana jest do Rejestru Wojewody Małopolskiego pod numerem: 000000183643, NIP: 549-227-99-37, REGON: 120567461.

2.      Podmiot leczniczy pod nazwą Magdalena Wawro-Pampuszko Stomatologia używa nazwy Dentallove Stomatologia Wawro-Pampuszko.

3.      Adres i siedziba podmiotu oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Zofii Nałkowskiej 10/66, 43-100 Tychy.

 

II. Postanowienia:

Dentallove Stomatologia Wawro-Pampuszko jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: 

·         Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie.

·         Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.  z 2009 r. poz. 417 z późn. zm.).

·         Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

·          Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr. 252, poz. 1697).

·         Ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie

 

III. Organizacja i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych:

1.      Dentallove Stomatologia Wawro-Pampuszko oferuje usługi stomatologiczne na zasadzie pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne. Gabinet nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

2.      Przyjęcie na leczenie do Dentallove Stomatologia Wawro-Pampuszko następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez pacjenta i za jego pisemną zgodą.

3.      Przyjęcie pacjenta wymaga prowadzenia jego dokumentacji medycznej oraz dokumentacji statystycznej. Dokumentacja jest prowadzona również w systemie elektronicznym.

4.      Każdemu pacjentowi należy założyć kartę rejestracyjną, każda wizyta pacjenta w gabinecie musi być zapisana w dokumentacji medycznej.

5.      Przy pierwszej wizycie należy przeprowadzić z pacjentem wywiad lekarski oraz stomatologiczny dla pacjenta pierwszorazowego. Wywiad wymaga uaktualniania przy kolejnych wizytach w gabinecie. W przypadku niepodania przez pacjenta do wywiadu pełnych danych gabinet, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wynikające z takowego zatajenia.

6.      Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi wykonywane w gabinecie stomatologicznym (dotyczy zabiegów chirurgicznych, wszystkich innych zabiegów o charakterze inwazyjnym, oraz podania pacjentowi środka znieczulającego).

7.    Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takich przypadkach uznaje się poddanie przez pacjenta proponowanemu leczeniu.

8.   Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia przez lekarza podlega wpisowi do karty pacjenta i powinna być przez niego potwierdzona.9.      Dokumentacja medyczna prowadzona jest na zasadach określonych w przepisach normatywnych. 

 

IV. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

 

1.      Gabinet Stomatologiczny świadczy usługi stomatologiczne w zakresie:

ü  Stomatologii zachowawczej,

ü  Endodoncji,

ü  Stomatologii dziecięcej,

ü  Stomatologii estetycznej,

ü  Protetyki stomatologicznej,

ü  Chirurgii stomatologicznej,

ü  Implantologii,

ü  Ortodoncji,

ü  Zabiegów higieny,

ü  Rentgenodiagnostyki.

Szczegółowy wykaz zabiegów dostępny jest na stronie internetowej www.dentallove.eu w zakładce „Cennik”.

 

V. Podstawowy zakres obowiązków personelu Gabinetu:

1. Personel medyczny:                                                                                                                                                                                                                            

·       Przeprowadzanie z Pacjentem wywiadu lekarskiego i wywiadu stomatologicznego,                                                                                                                           

·       Rzetelne oraz zgodne z najnowszą wiedzą medyczną udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie,                                                       

·       Przestrzeganie praw pacjenta,                                                                                                                                                                                                               

·       Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,                                                                                                

·       Rzetelne oraz systematyczne prowadzenie kompleksowej dokumentacji medycznej,

·       Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

·       Nadzorowanie pracy asystentki,

·       Zapewnienie Pacjentowi intymności podczas zabiegu,

·       Sterylizacja narzędzi,

·       Utrzymywanie porządku i sterylności gabinetu,

·       Zaopatrywanie gabinetu w materiały stomatologiczne,

·       Dbanie o dobry wizerunek Gabinetu, także w kontaktach zewnętrznych,

·       Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bhp. i ppoż,·       

·       Przestrzeganie innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2.      Personel niemedyczny:

 

·       Umawianie Pacjentów,

·       Archiwizowanie dokumentów,

·       Rozliczanie Pacjentów,

·       Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

·       Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bhp. i ppoż,

·       Przestrzeganie innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

VI. Prawa i obowiązki pacjenta:

1.      Każdy pacjent Gabinetu ma prawo uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia pod względem stomatologicznym, proponowanym leczeniu oraz rokowaniu. Ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym najnowszym wymaganiom wiedzy medycznej udzielanych przez wyspecjalizowany i kompetentny personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

2.      Wyrażenia zgody lub jej odmowy na świadczenie określonego zabiegu po uzyskaniu odpowiedniej informacji na temat świadczenia.

3.      Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia oraz uzyskania kopii dokumentacji medycznej osobiście, lub przez upoważnioną do tego na piśmie osobę.

4.      Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu Stomatologicznego. Otrzymywania informacji o stanie zdrowia niepełnoletniego dziecka, planowanym leczeniu oraz proponowanych badaniach.

5.      Możliwości rejestracji osobistej i telefonicznej.

6.      Decydowania jakim osobom lekarz prowadzący może udzielić informacji o stanie jego zdrowia.

7.      Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy lub innego personelu medycznego Gabinetu. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich, w szczególności dotyczących postępowania przed i po zabiegowego pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.

8.      Na terenie Gabinetu pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp oraz ppoż.

9.      Zabrania się manipulowania przy urządzeniach i aparaturze będącej na wyposażeniu gabinetu.

10.    Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla personelu Gabinetu.

11.    Nie wolno zanieczyszczać oraz zaśmiecać terenu Gabinetu oraz terenu przyległego.

12.    Na terenie Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu.

13.    W przypadku rejestracji pacjenta na pierwszą lub kolejną wizytę może zostać pobrany zadatek. Jeśli pacjent nie stawi się na wizytę, za którą uiszczona została należność bez uprzedniego zawiadomienia o tym Gabinetu z min. 24 h wyprzedzeniem, wpłacony zadatek ulega przepadkowi jako ekwiwalent za utracony dochód przez Gabinet Stomatologicznego w czasie, gdy Gabinet pozostawał w gotowości świadczenia usługi medycznej danemu pacjentowi i nie mógł przyjąć innego pacjenta.

14.    Należność, o której mowa w pkt. 13 będzie naliczana również pacjentom, którzy nie uiszczali należności przy ustalaniu terminu, a nie stawią się w dniu wyznaczonym do usługi medycznej, poprzez doliczenie jej do najbliższego rachunku.

15.    W wypadku, gdy z przyczyn zależnych od Gabinetu pacjent nie zostanie przyjęty w dniu umówionej wizyty, gabinet winien go o tym fakcie zawiadomić drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość tekstową „sms” nie później niż na 12 godzin przed planowaną wizytą. W wypadku niedokonania zawiadomienia Gabinet odpowiada jedynie w granicach wskazanych w granicach kosztów pobranych zaliczkowo.

16.    W wypadku opóźnienia w przyjęciu pacjenta w dniu wizyty Gabinet nie ponosi za takowe jakiejkolwiek odpowiedzialności.

17.    W wypadku, gdy przyczyny odwołania wizyty są niezależne od Gabinetu nie ponosi on odpowiedzialności za odwołanie wizyty. W wypadku, gdy możliwym jest wykonanie planowanego zabiegu przez innego lekarza zatrudnionego w Gabinecie za zgodą pacjenta Gabinet obowiązany jest zapewnić wykonanie takowego w dniu wizyty.

18.    Pacjent, który uzna, iż jego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie ma prawo do złożenia pisemnej skargi do Kierownika podmiotu. Odpowiedź na skargę pisemną udzielona zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych.

 VII. Postanowienia końcowe:

1.      Regulamin Organizacyjny ustala Kierownik podmiotu.

2.      Wnoszenie zmian do Regulaminu Porządkowego następuje mocą Kierownika Zakładu podmiotu.

3.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.

4.      Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji.

 

Dental Love, stomatolog dentysta tychy

Nasz cennik. Oto cennik.